Kund- och medarbetarundersökning


Kundundersökning

Under maj månad 2015 genomförde vi den kundundersökning som redovisas i det följande. Upplägget för undersökningen har varit att ta reda på vilken upplevelse våra kunder har i förhållande till assistansen i allmänhet, sina assistenter, bolaget etc.
Man har uppmanats att ta ställning till ett antal påståenden inom sju olika kategorier; bemötande, inflytande, trygghet och omvårdnad, personalrekrytering, assistansbeslutet, information samt aktiviteter. För respektive påstående fanns fem olika alternativ att välja mellan – "Stämmer absolut", Stämmer oftast", "Stämmer sällan", "Stämmer absolut inte" samt "Ingen uppfattning".


Bemötande

 • Våra kunder bemöts med respekt och hänsyn av såväl assistenter som representanter från företaget i mycket hög eller hög utstäckning.
 • Samtliga kunder upplever att assistenterna i mycket stor eller stor utsträckning tar hänsyn till dennes åsikter och rättar sig efter dennes önskemål.
 • En stor majoritet upplever sig respekterade från kontorspersonalen, medan en låg andel uppger sig inte ha någon uppfattning.


Inflytande

 • Våra kunder upplever att de har eget inflytande över såväl assistansens utförande som urvalet av assistenter i mycket hög eller hög grad.
 • Samtliga kunder upplever att de i mycket stor omfattning har eget inflytande över valet av assistenter.
 • En större majoritet upplever i mycket hög eller hög grad att de själva kan påverka när och i vilken ordning de olika arbetsuppgifterna skall utföras.


Trygghet och omvårdnad

 • Våra kunder känner sig alltid eller oftast trygga och säkra tillsammans med sina assistenter.
 • Man upplever alltid att man är väl omhändertagen och att man får en god omvårdnad.
 • Man upplever att assistenterna visar respekt för arbetstider i mycket hög eller hög grad.
 • Våra kunder har mycket stort förtroende för assistenternas kompetens och kunskaper.
 • Vad gäller förtroende för att det finns vikarier vid ordinarie assistenters frånvaro, säger sig de flesta ha mycket stort eller stort förtroende, medan ett fåtal upplever ett lågt eller mycket lågt förtroende.
 • Personalomsättningen upplevs inte som hög av de allra flesta av våra kunder. Knappt hälften av kunderna säger sig inte ha någon uppfattning, medan en liten andel tycker att personalomsättningen är hög.


Personalrekrytering

 • Samtliga kunder upplever sig ha ett bra samarbete med företaget vid rekrytering av assistenter.
 • En stor majoritet av kunderna anser att antalet vikarier alltid eller oftast är tillräckligt för att täcka upp ordinarie assistenters frånvaro, medan en relativt låg andel tycker att antalet inte är tillräckligt. Ett litet fåtal kunder har ingen uppfattning.
 • Tiden som avsätts för bredvidgång för nyanställda assistenter upplevs av en stor majoritet av kunderna som tillfredsställande, medan en lägre andel har motsatt uppfattning eller saknar uppfattning.
 • De allra flesta av våra kunder upplever att den tid det tar att rekrytera nya assistenter är fullt acceptabel. Ett mindre fåtal anser att tiden är för lång eller mycket för lång.


Assistansbeslutet

 • Samtliga kunder upplever att de fått den hjälp och stöttning från företaget som behövts i samband med assistansbeslutet.
 • Majoriteten av kunderna upplever att de blivit bemötta med respekt och förståelse från Försäkringskassans handläggare, medan en låg andel uppger sig sakna uppfattning.
 • Flertalet kunder upplever att antalet timmar som beviljats från Försäkringskassan stämmer väl överens med deras behov. En relativt låg andel uppger att antalet beviljade timmar stämmer mycket dåligt överens med behovet. En låg andel har ingen uppfattning.


Information

 • Samtliga kunder upplever att de i mycket hög eller hög grad får den information från företaget som är av vikt för assistansen och dess utförande.
 • Samtliga kunder upplever i mycket hög eller hög grad att informationen är tydlig och lätt att förstå.
 • En stor majoritet av kunderna uppger att de alltid får information i god tid för att kunna ta ställning till den med god framförhållning. En mycket liten andel anser att informationen sällan meddelas i tillräckligt god tid.
 • Större delen av kunderna upplever att assistenterna är noga med att meddela sådan information som är av vikt för assistansens utförande. Endast en liten andel av kunderna är av motsatt uppfattning.


Aktiviteter

 • Samtliga kunder upplever sig i mycket stor eller stor utsträckning själv ha det avgörande inflytandet över vilka aktiviteter som skall genomföras.
 • Övervägande flest antal kunder upplever att assistenterna i mycket stor eller stor utsträckning kommer med förslag på aktiviteter. En mindre andel upplever att detta sker i mycket liten utsträckning.
 • Majoriteten av kunderna upplever mycket ofta gehör från assistenterna när man själv föreslår aktiviteter, medan en mindre andel är av motsatt uppfattning.
 • Företagets stöd och uppmuntran i samband med planerade aktiviteter upplevs av en stor majoritet som ofta förekommande, medan en mindre andel upplever att detta är sällan eller mycket sällan förekommande.Medarbetarundersökning

Under december månad 2015 genomförde vi den medarbetarundersökning som redovisas här nedan. Upplägget för undersökningen har varit att ta reda på vilken upplevelse våra medarbetare har i förhållande till sitt arbete som assistent, förhållandet till kunden resp arbetsgivaren med mera.
Man har uppmanats att ta ställning till ett antal påståenden inom åtta olika kategorier; verksamhet/arbete, värdegrund, kompetens, ledarskap, arbetsmiljö, samverkan, hälsa/stress samt HME (hållbart medarbetarengagemang) – ett allmänt vedertaget begrepp inom HR*-världen, som mäter medarbetarnas engagemang i verksamheten, chefernas förmåga att tillvarata och öka engagemanget samt styrningen av organisationen. För respektive påstående fanns fem olika alternativ att välja mellan – "Stämmer absolut", Stämmer oftast", "Stämmer sällan", "Stämmer absolut inte" samt "Ingen uppfattning".
* Human Resources


Verksamhet/Arbete

 • Samtliga medarbetare uppger att de alltid eller oftast tar egna initiativ för att kundens behov skall bli tillgodosedda.
 • Övervägande flest antal medarbetare anser att man har tillgång till den information som krävs för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. En mindre andel uppger att sådan information sällan finns tillgänglig.
 • Majoriteten medarbetarna anser att den information man får från företaget vad avser assistansens utförande överensstämmer med motsvarande information från kunden.
 • De allra flesta av medarbetarna upplever att man är överens med kunden om vilka arbetsuppgifter som skall utföras. Endast en minoritet är av motsatt uppfattning.
 • Drygt hälften av medarbetarna upplever en positiv respons från kundens sida när man föreslår aktiviteter. Knappt hälften har motsatt eller ingen uppfattning.
 • En majoritet anser sig hinna med sina arbetsuppgifter under arbetspassen, medan en mindre andel inte hinner med eller saknar uppfattning.
 • De allra flesta upplever att de kan begära ledigt från sitt arbete utan att behöva oroas för kundens omvårdnad. En mindre andel uppger sig inte ha någon uppfattning.
 • Hälften av medarbetarna upplever en hög peronalomsättning, medan en mindre andel upplever att den inte är märkbart hög eller saknar uppfattning.
 • En övervägande majoritet anser att blivande assistenter får tillräcklig information om sina kommande arbetsuppgifter under den tid som är avsatt för bredvidgång. En låg andel är av motsatt uppfattning eller saknar sådan.


Värdegrund

 • Samtliga medarbetare uppger att de alltid eller oftast tar egna initiativ för att kundens behov skall bli tillgodosedda.
 • Övervägande flest antal medarbetare anser att man har tillgång till den information som krävs för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. En mindre andel uppger att sådan information sällan finns tillgänglig.
 • Majoriteten medarbetarna anser att den information man får från företaget vad avser assistansens utförande överensstämmer med motsvarande information från kunden.
 • De allra flesta av medarbetarna upplever att man är överens med kunden om vilka arbetsuppgifter som skall utföras. Endast en minoritet är av motsatt uppfattning.
 • Drygt hälften av medarbetarna upplever en positiv respons från kundens sida när man föreslår aktiviteter. Knappt hälften har motsatt eller ingen uppfattning.
 • En majoritet anser sig hinna med sina arbetsuppgifter under arbetspassen, medan en mindre andel inte hinner med eller saknar uppfattning.
 • De allra flesta upplever att de kan begära ledigt från sitt arbete utan att behöva oroas för kundens omvårdnad. En mindre andel uppger sig inte ha någon uppfattning.
 • Hälften av medarbetarna upplever en hög peronalomsättning, medan en mindre andel upplever att den inte är märkbart hög eller saknar uppfattning.
 • En övervägande majoritet anser att blivande assistenter får tillräcklig information om sina kommande arbetsuppgifter under den tid som är avsatt för bredvidgång. En låg andel är av motsatt uppfattning eller saknar sådan.


Kompetens

 • Samtliga uppger sig ha den kompetens som krävs för att kunna utföra sitt arbete.
 • Samtliga upplever att deras kompetens tas tas tillvara på ett bra sätt av såväl kunden som företaget.
 • Ingen av de som besvarat enkäten har angett någon kompetens som skulle saknas i gruppen som helhet. Inte heller har någon pekat på någon speciell utbildning som saknas.


Ledarskap

 • Samtliga medarbetare upplever att de behandlas med respekt från företagets sida i hög eller mycket hög grad.
 • En övervägande majoritet upplever att företaget stöttar medarbetarna att komma med idéer och förslag. En fjärdedel av de som besvarat enkäten har ingen uppfattning.
 • De allra flesta anser att företaget är öppet för kritiska synpunkter, medan en relativt liten andel inte har någon uppfattning.
 • Majoriteten av medarbetarna är av uppfattningen att kritiska synpunkter kommer kunden tillhanda. Något mer än en tredjedel av medarbetarna har ingen uppfattning i frågan.
 • Tre fjärdedelar av medarbetarna menar att företaget åtgärdar missförhållanden som kan uppstå, medan återstående fjärdedel saknar uppfattning.
 • Så gott som samtliga medarbetare upplever att de får återkoppling från företaget beträffande sin arbetsinsats. Endast en mindre andel saknar uppfattning.
 • Samtliga medarbetare menar att företaget agerar på kända problem inom arbetsgruppen.
 • Samtliga är av uppfattningen att företaget är tydliga med vilka förväntningar som råder gentemot medarbetaren.
 • Bortsett från en liten minoritet som saknar uppfattning, menar man att företaget är bra på att kommunicera såväl positiva som negativa aspekter vad gäller arbetsinsatsen för den enskilde.
 • En övervägande majoritet av medarbetarna upplever att företaget är tillgängligt i den utsträckning som kan begäras för att man skall kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Endast en mindre andel har uppgett att man saknar uppfattning.


Arbetsmiljö

 • Samtliga medarbetare upplever att deras arbetsuppgifter bidrar till att de trivs på jobbet.
 • Samtliga uppger att deras arbetskamrater bidrar till att de trivs på sitt jobb.
 • Samtliga medarbetare upplever att de krav som ställs på dem är rimliga.
 • En övervägande majoritet är av uppfattningen att de själva kan påverka sin arbetsbelastning. En förhållandevis låg andel menar att man sällan kan påverka denna.
 • De allra flesta uppger att man har en bra fysisk arbetsmiljö, medan en förhållandevis liten andel är av motsatt uppfattning.
 • Samtliga uppger att de har tillgång till de hjälpmedel som krävs för att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.
 • En majoritet av medarbetarna upplever att man hanterar uppkomna konfliker i arbetsgruppen på ett bra sätt. En fjärdedel av de som besvarat enkäten uppger sig sakna uppfattning i frågan.
 • Merparten uppger att företaget ger återkoppling till gruppen angående uppkomna gruppkonflikter. En mindre andel är av motsatt uppfattning, medan en fjärdel uppger sig sakna uppfattning vad gäller detta.


Samverkan

 • En övervägande majoritet av medarbetarna upplever att de kan komma med synpunkter innan beslut tas vad gäller assistansens uförande och/eller andra saker som berör deras arbete. En liten andel uppger sig sakna uppfattning.
 • Med undantag för en mindre andel som uppger sig sakna uppfattning, upplever de allra flesta av medarbetarna att det förekommer möten i arbetsgruppen i tillräcklig omfattning för att säkerställa att man upprätthåller en god omvårdnad för kunden.
 • Samtliga uppger att delaktighet uppmuntras inom arbetsgruppen.
 • En stor majoritet upplever att sådana åtgärder som överenskommits på möten inom arbetsgruppen åtgärdas inom den utsatta tiden. En mindre andel uppger sig sakna uppfattning.
 • Samtliga uppger sig vara tydlig i sin kommunikation med kunden.
 • Samtliga upplever att de är tydliga i sin kommunikation gentemot företaget.
 • Så gott som alla uppger sig vara tydliga i sin kommunikation med övriga deltagare inom arbetsgruppen – endast en liten andel uppger sig inte ha någon uppfattning.
 • En stor majoritet upplever ett gott samarbete i arbetsgruppen, medan en låg andel uppger sig sakna uppfattning.
 • Alla som besvarat enkäten upplever sig bra på att ta till sig kundens synpunkter.
 • De allra flesta av medarbetarna säger sig kunna delge kunden sina synpunkter utan att känna sig nedvärderad eller på annat sätt mindre kunnig. En mindre andel upplever detta mera sällan, medan en fjärdedel av de som besvarat enkäten säger sig sakna uppfattning.
 • Samtliga medarbetare upplever den information man får från företaget som tydlig och lättförståelig.
 • Samtliga upplever att information från företaget delges dem i tillräckligt god tid.


Hälsa/Stress

 • En mindre majoritet upplever att man hinner med sitt arbete, medan drygt en tredjedel säger sig inte hinna med.
 • Den övervägande delen av våra medarbetare anser inte att det förekommer motstridiga krav från kunden visavi företaget. En fjärdedel anser att kraven emellanåt upplevs som motstridiga.
 • Inte någon av de medarbetare som besvarat enkäten upplever att arbetsuppgifterna förändras över tid.
 • Ingen av medarbetarna säger sig ha blivit utsatt för mobbning, våld, hot eller trakasserier.
 • Flertalet har inte upplevt några stressrelaterade symptom i form av nedstämdhet, svårt att varva ned, fysiska besvär eller andra symptom i högre utstäckning. En mindre andel säger sig upplevt något eller några stressrelaterade besvär.


HME

 • Av de medarbetare som besvarat enkäten upplever samtliga att deras arbete känns meningsfullt; i mycket hög eller hög grad.
 • Samtliga uppger sig lära nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete.
 • En överväldigande majoritet ser fram emot att gå till sitt arbete, medan en förhållandevis liten andel inte gör det.
 • Samtliga känner sig i mycket hög eller hög grad uppskattade av företaget.
 • Samtliga medarbetare upplever att företaget visar uppskattning i deras roll som medarbetare i företaget.
 • Samtliga anser att de har givits förutsättningar från företagets sida att kunna ta ansvar för sitt arbete.
 • Samtliga medarbetare säger sig veta vad som förväntas av dem i deras arbete.