Kund hos Örbäck AssistansKunder  

Ärlig omsorg ger trogna och lojala kunder

Vår fasta övertygelse är att man vinner i längden på att vara uppriktig och att alltid ha ambitionen att göra rätt från början. Vi månar om att dialogen mellan oss och våra kunder, deras anhöriga och deras assistenter skall ske på ett tillförlitligt, tydligt och sakligt sätt. På så sätt undanröjs risken för missförstånd och feltolkningar, som annars skulle kunna äventyra ett i övrigt väl fungerande samarbete.

Vi är också noga med att vara så korrekta som det bara är möjligt i våra kontakter med Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Skattemyndigheten, Bolagsverket och andra myndigheter i akt och mening att efterleva deras regler och normer.

Vi tror fullt och fast på att var och en av oss alla har något värdefullt att tillföra som kan bidra till en allt bättre kvalitet på vårt gemensamma arbete. Det får aldrig kännas som att man gör fel genom att framföra sin uppfattning. Enda kravet vi ställer är att det görs på ett konstruktivt sätt i en öppen dialog. I slutändan kommer vi alla att tjäna på att göra vårt eget bästa för allas bästa. Och att vara ärliga mot oss själva och mot varandra.

Ett bevis så gott som något för att vi gör någonting rätt, är att sedan vi startade företaget 2010 har ännu ingen kund lämnat oss!


Rent mjöl i påsen

Den bransch vi verkar i — personlig assistans — har alltsedan reformen sjösattes 1994 lockat till sig såväl seriösa som mindre nogräknade aktörer. Och även om riksdag och regering — tillsammans med övervakande myndigheter — sent omsider gjort ett antal halvhjärtade försök att förhindra det allra värsta fuskandet, är det uppenbart att det fortfarande finns många kreativa vägar att gå för den som inte är så noga med att följa lagar och regler.

Örbäck Assistans erbjuder inte några hitta-på-lösningar i syfte att privilegiera anhörigassistenter eller att man redovisar timmar som saknar täckning i verkligheten. Vi kommer aldrig att tassa i gråzonerna för att tillskansa oss några fördelar, och samtidigt riskera att förlora vårt tillstånd att bedriva assistansverksamhet!

Vi är noga med att följa arbetstidslagstiftningens normer för dygnsvila och veckovila. Samtliga assistanstimmar som vi redovisar till Försäkringskassan är registrerade på Örbäck Assistans — vi anlitar inga bulvanföretag för att möjliggöra redovisning/löneutbetalningar i strid med arbetstidsreglementet.


Vi tar striden för dina rättigheter

Av erfarenhet vet vi att det sällan eller aldrig råder överensstämmelse mellan hur du själv upplever ditt behov av assistans jämfört med den bedömning som görs av Försäkringskassans handläggare.

För att kunna driva överklagandeärenden mot Försäkringskassan i de olika instanser som finns för detta ändamål krävs — förutom en grundläggande förståelse av LSS och dess intentioner — också erfarenhet och kunskap om personlig assistans. Allt detta finns hos Örbäck Assistans. Vi har drivit ett flertal ärenden i såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten — och fått rätt i samtliga fall. För detta krävs ingen juristexamen — god vilja och sunt förnuft räcker långt! Fler detaljer finns här.  


Erfaren, välutbildad och kunnig personal

Örbäck Assistans uppfyller med råge alla de krav som ställs från lagstiftare och myndigheter på den som bedriver personlig assistans i privat regi. Vi som jobbar med de administrativa arbetsuppgifterna har såväl breda som djupa kunskaper om LSS och väldokumenterade kunskaper från tidigare anställningar inom branschen. Vi har också erfarenhet och kunnande vad gäller personal- och avtalsfrågor och inom ekonomi.


Tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans

Efter sex års arbete presenterade Assistanskommittén underlaget för den proposition regeringen lade fram för riksdagen i mars 2010. I denna föreslogs bland annat att det skall krävas tillstånd från Socialstyrelsen (numera från Inspektionen för vård och omsorg – IVO) för att enskilda assistansanordnare ska få bedriva verksamhet med personlig assistans. Den lag som bygger på propositionen började gälla från och med den 1 januari 2011.

Örbäck Assistans har tillstånd att tillhandahålla personlig assistans till såväl vuxna som till barn (under 18 ärs ålder).

   

Engagerade assistenter

Vi är alltid mycket noggranna vid urvalet av assistenter till våra kunder. Utifrån kundens önskemål och krav gör vi en första gallring bland de som ansökt om en specifik tjänst som assistent hos oss. Beroende på utfallet av vårt möte med den presumtiva assistenten, ordnas ett möte mellan denne och kunden — man kan säga att detta är den egentliga anställningsintervjun. Förutsatt att personkemin stämmer överens, slutar detta möte oftast med en anställning (efter bredvidgåg).
Våra assistenter är genomgående utpräglat engagerade i "sina" kunder och de arbetsuppgifter som är förknippade med att vara kundens förlängda arm.


Sista ordet är ditt

Vår ambition är att du ska ha det så bra som det bara är möjligt som kund hos oss. Det låter måhända som en självklarhet, men för oss är det en hedersprincip att du har bra assistenter hos dig som du känner dig trygg med, att du alltid är välkommen att resonera med oss och att du alltid har din självklara rätt att ge utlopp för dina åsikter och tyckanden till oss.


Örbäck Assistans vs Staten: 3-0

Kammarrätten tyckte som vi
att vår kund är i behov av assistans under all sin vakna tid. Man passar också på att ge Försäkringskassan en läxa!
Artikeln ur Helsingborgs Dagblad finns även att läsa på webben.


67-årig man i Malmö,
som övertogs som kund från en tidigare anordnare, blev vid tvåårsomprövning av med alla sina assistanstimmar. Förvaltningsrätten dömde till vår kunds fördel och han har idag ca 220 timmars assistans per månad.


24-årig man i Malmö
ansåg att de ca 70 timmar per månad han beviljats av Försäkringskassan inte stod i rimlig proportion till hans verkliga behov av assistans. Förvaltningsrätten gick på vår kunds linje, och han har idag ca 300 timmar assistans per månad.


Tillstånd från IVO

Örbäck Assistans har tillstånd
att tillhandahålla personlig assistans till såväl vuxna som till barn (under 18 ärs ålder).


Så här blir du kund hos oss


För att ta första kontakten med oss kan du antingen maila eller ringa till oss, eller fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan.
Sjävfallet hanterar vi dina uppgifter konfidentiellt och helt utan förpliktelser eller kostnader från din sida.
Vi avtalar ett möte tillsammans med dig på en plats som du själv bestämmer. Om du vill ha någon anhörig eller någon annan som du känner förtroende för närvarande under mötet går det naturligtvis bra för vår del. Mötet är självfallet helt förutsättnigslöst. Förhoppningsvis kommer vi fram till ett gemensamt beslut för hur vårt framtida samarbete skall utformas.
Om du inte inte har ett beslut sedan tidigare från Försäkringskassan eller kommunen där det framgår att du har beviljats assistansersättning, skriver vi en ansökan. För att detta ska kunna göras, behöver vi en fullmakt från dig som ger oss rätt att agera som ditt ombud i kontakten med Försäkringskassan.

För att undvika missförstånd, ges du naturligtvis möjlighet att gå igenom ansökan innan den lämnas till Försäkringskassan för genomgång och beslut. Vi bistår också med hjälp och stöd vid det hembesök som regelmässigt görs av Försäkringskassans handläggare vid alla ansökningar om personlig assisstans. Skulle det finnas anledning till att begära omprövning eller överklagande av det kommande beslutet från Försäkringskassan, är vi självfallet också behjälpliga i hela den processen.
Om du redan har ett beslut om assistans men vill byta assistansanordnare, hjälper vi dig att formulera din uppsägning av ditt nuvarande avtal. Självfallet gör vi även i detta fall en grundlig genomgång av din nuvarande situation, vilka förutsättningar som är aktuella just nu och hur vi möjligen skulle kunna anpassa assistansen bättre efter dina krav och önskemål.

I det fall vi har anledning att tro att ditt behov av assistans har utökats sedan ditt tidigare beslut fattades, gör vi också en ansökan till Försäkrings- kassan eller kommunen vad gäller detta. För att kunna genomföra detta behöver vi en fullmakt från dig för att agera som ditt ombud.
Efter det att Försäkringskassans handläggare gått igenom din ansökan, tillsammans med de intyg från läkare m.fl. som erfordras som kompletterande beslutsunderlag, fattar man ett beslut angående din ansökan.

Se även "Vanliga frågor om personlig assistans" här (öppnas i nytt fönster).

Följ oss på #