Att vara assistent


Har du koll på dina försäkringar och din pension? Det har vi!


Kunder  

Jonglör med bollsinne

Förmåga att kunna "jonglera med flera bollar samtidigt" är en viktig egenskap i arbetet som assistent. Exakt vilka de olika arbetsuppgifterna är eller hur de ska utföras, är till stor del beroende av vem man är assistent åt, vilka rutiner och vanor denne har samt vilka krav och önskemål som finns.

Självfallet är de allra flesta arbetsuppgifter rutinåtgärder som återkommer med jämna mellanrum – dagligen eller mera sällan. Inte sällan ställs emellertid förmågan till flexibilitet på prov, där god framförhållning och hand- lingsberedskap är fördelaktiga kvaliteter.

Det viktigaste är att personkemin fungerar mellan assistent och kund. Och eftersom det ju är den assistansberättigade som ytterst själv avgör vem han eller hon väljer att ha som assistent, är det betydelsefullt i sammanhanget att man som assistent kan känna igen sig i det följande.

 

Engagemang

En absolut förutsättning för att arbeta som personlig assistent är att man har intresse för människor och att man i första hand ser till den assistansberättigades behov och önskemål. I detta ligger att man bör vara väl medveten om sina egna värderingar och om sin grundläggande människosyn. Även om ens egen uppfattning i en enskild frågeställning är långt ifrån den som kunden ger uttryck för, ligger det inte i någons intresse – allra minst kundens – att framhärda i sin uppfattning. Det är således viktigt att skilja sin yrkesroll som personlig assistent ifrån sin privatperson – något som kan vara nog så knepigt emellanåt – men nödvändigt!

Att vara engagerad innebär också att intressera sig för hur den assistansberättigades önskemål om hur en viss arbetsuppgift bör eller "skall" utföras. Också i detta fall är det tillrådigt att bortse från det som är rätt och riktigt för en själv, och i första hand lyssna på hur kunden vill ha det. Att fråga om man inte vet, är i de flesta fall en framkomlig väg till samförstånd människor emellan, så även mellan kund och assistent.

 

Flexibilitet

Som personlig assistent är det ofta nödvändigt att tänka annorlunda än vad man kanske är van vid. En rigid inställning om att man själv vet bäst gagnar knappast ett gott samarbete, utan kommer förr eller senare att leda till meningsskiljaktigheter eller i värsta fall till svårlösta konflikter.
För att i möjligaste mån undvika problematiska situationer, är en god framförhållning och handlingsberedskap bra verktyg att ha till hands. Att tillämpa aktiv problemlösning – företrädesvis i samarbete med kunden – är alltid att föredra framför uppslitande konflikter!

 

Pålitlighet

Att vara "pålitlig" i dessa sammanhang betyder i första hand att man utför sina arbetsuppgifter på det sätt som kunden önskar. Andra aspekter är att man är noga med att passa tider och att man meddelar såväl kunden som arbetsgivaren om man av någon anledning inte kan inställa sig till sitt arbete i tid, blir sjuk eller av andra anledningar inte kan utföra sitt arbete.

 

Lyhördhet

För att relationen mellan assistent och kund skall fungera på längre sikt, är det viktigt att man som assistent är lyhörd för kundens behov, krav och önskemål. Att klara detta kräver att man är en god lyssnare och att man har en god förmåga att kommunicera – och att fråga om man inte vet.

 

Empati

Ett allmänt gott bemötande, förmåga att fånga upp känslor och förmåga till inlevelse är egenskaper som man knappast klarar sig utan i sitt yrke som personlig assistent. Att ha ett stort mått av empati är förknippat med att man måste tillåta sig själv att känslomässigt pendla mellan närhet och distans – och framför allt inte tycka alltför "synd om" den som är assistansberättigad. I dessa sammanhang är det också viktigt att man är medveten om sitt eget agerande, sina egna behov och attityder, för att undvika att "ta jobbet med sig hem".

 

Social kompetens

I detta ligger att kunna lyssna aktivt och ta till sig det andra säger, att kunna tala så att andra förstår och blir intresserade, att visa hänsyn till andra och att kunna sätta sig in i andra människors känslor och sinnesstämningar. Att vara "utåtriktad" eller "pratglad" är således inte nödvändigtvis samma sak som att vara begåvad med social kompetens!

Ansvarstagande, samarbetsförmåga och förmåga att hantera förändringar och konflikter är andra utmärkande egenskaper hos den som har denna förmåga. Har man dessutom lätt för att ge andra beröm och uppskattning och agerar på ett sätt som inger förtroende hos andra, har man goda förutsättningar för att uppfattas som "socialt kompetent".

Jobba hos oss


Som påpekats ställer vi höga krav på våra assistenter – starkt engagemang, empati och social kompetens för att bara nämna några. Våra assistenter har i gengäld en god grundtrygghet – som medlemmar i Vårdföretagarna lyder vi under gällande kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Som anställd hos Örbäck Assistans har du dessutom friskvårdsbidrag, ett bra försäkringsskydd och goda pensionsvillkor, något som man kanske inte reflekterar så ofta över då man är yngre, men som är nog så värdefullt på äldre dar.

På samma sätt som vi är angelägna om att upprätthålla goda relationer till våra kunder, är vi lika angelägna om att våra assistenter skall trivas hos oss. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något i ditt arbete som assistent du vill ventilera.

Vi hänvisar till Arbetsförmedlingen, där våra lediga tjänster annonseras ut.Mer information om försäkringar och pension finns hos Fora.

Grädde på moset

Då våra kunder reser på semester, åker på nöjestur eller bjuds ut på julfester och andra evenemang, följer naturligtvis någon eller några assistenter med. Dessa tillfällen är oftast mycket uppskattade av såväl kunder som assistenter.